Αιτήσεις στο Μελισσοκομικό Κέντρο Κρήτης για τα Προγράμματα Μελισσοκομίας

Προγράμματα Μελισσοκομίας

Το Κέντρο Μελισσοκομίας Κρήτης ανακοίνωσε ότι θα δέχεται από τους μελισσοκόμους αιτήσεις ένταξης στα Προγράμματα στήριξης Μελισσοκομίας έως και τις 16 Ιουνίου 2014. Πρόκειται για τις δράσεις 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» (Καν. 1234/ΕΚ/2007) -(«Αντικατάσταση Κυψελών» και «Μετακίνηση Κυψελών»). Η αίτηση είναι κοινή και για τις δύο δράσεις και δε θα χρειαστεί ο αιτών να φέρει δύο φορές τα ίδια δικαιολογητικά. Έντυπα αιτήσεων καθώς και διευκρινίσεις παρέχονται από τα γραφεία μελισσοκομίας των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Κρήτης, καθώς και από το Κέντρο Μελισσοκομίας Κρήτης στα τηλέφωνα 2810/261.563, 2810/261.046 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση melisyn@gmail.com.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από: Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, από οποιαδήποτε δημόσια Αρχή, του μελισσοκομικού βιβλιαρίου. Το μελισσοκομικό βιβλιάριο πρέπει να είναι θεωρημένο για να ισχύει (φωτοτυπία της πρώτης σελίδας και της σελίδας όπου φαίνεται η θεώρηση). Υπενθυμίζεται ότι τα μελισσοκομικά βιβλιάρια θεωρούνται ανά δύο έτη από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης. Φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 (ή Ε3 για επιτηδευματίες) της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι οι συγκεκριμένες δράσεις δεν ενισχύονται από άλλη πηγή.

Όσον αφορά τη δεύτερη δράση «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» δικαιούχοι είναι μόνο οι επαγγελματίες αγρότες και οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ κάτοχοι τουλάχιστον 150 μελισσιών. Οι δικαιούχοι αυτοί, πέρα των παραπάνω δικαιολογητικών, θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον τα εξής: Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, από οποιαδήποτε δημόσια Αρχή, του βιβλιαρίου του ΟΓΑ (φωτοτυπία της πρώτης σελίδας και της σελίδας όπου φαίνεται η θεώρηση) από όλους τους αγρότες, συνταξιούχους και μη. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ μελισσοκομικού-αγροτικού αυτοκινήτου που ανήκει στον αιτούντα (όχι συζύγου ή τέκνου). Επίσης έως 16-6-2014 πρέπει να υποβληθούν και τα τιμολόγια αγοράς κυψελών, τα οποία επιτρέπεται να έχουν εκδοθεί το χρονικό διάστημα από 01-09-2013 έως 16-06-2014. Το ποσοστό αντικατάστασης δε θα γίνει γνωστό, οπότε ο μελισσοκόμος μπορεί να ζητήσει αντικατάσταση μέχρι και το 10% των κυψελών του. «Συνιστούμε κατά την έκδοση του τιμολογίου να εκτιμηθεί ως ποσοστό αντικατάστασης το ποσοστό επιχορήγησης του προηγούμενο έτους (περίπου 7%)», αναφέρει η ανακοίνωση.

Όσον αφορά τα δελτία αποστολής, γίνονται δεκτά αυτά που έχουν εκδοθεί το χρονικό διάστημα από 01-09-2013 έως και 30-06-2014. Τα δελτία αποστολής να κατατεθούν στο Μελισσοκομικό Κέντρο έως 04-07-2014. Για όσα από τα παραπάνω δικαιολογητικά προβλέπεται νόμιμη επικύρωση (π.χ. φωτοαντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου κ.λπ.), αυτή δεν είναι απαραίτητη στην περίπτωση υποβολής της αίτησης αυτοπροσώπως από τον αιτούντα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός προσκομίζει κατά την υποβολή της αίτησης και τα πρωτότυπα έγγραφα, ούτως ώστε ο παραλαβών την αίτηση να μπορεί να επιβεβαιώσει τη γνησιότητα των φωτοαντιγράφων.

Σχολιάστε το άρθρο