Ενημέρωση από το Μελισσοκομικό Κέντρο της ΠΑΣΕΓΕΣ

To Μελισσοκομικό Κέντρο ΠΑΣΕΓΕΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ ενημερώνει τους μελισσοκόμους της Περιφέρειας Αττικής (Περιφερειακή Ενότητα Αθηνών, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής) ότι συνεχίζονται οι δράσεις «Αντικατάσταση κυψελών» και «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» για το έτος 2012.

Παρακαλούνται οι μελισσοκόμοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις παραπάνω δράσεις να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στο Μελισσοκομικό Κέντρο ΠΑΣΕΓΕΣ- ΑΤΤΙΚΗΣ.

Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:

-Φωτοαντίγραφο του μελισσοκομικού τους βιβλιαρίου επικυρωμένο. (Στην περίπτωση που ο αιτών προσέλθει αυτοπροσώπως στο Κέντρο Μελισσοκομίας και προσκομίσει το πρωτότυπο έγγραφο δεν απαιτείται επικύρωση).

-Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης του δικαιούχου.

-Φωτοαντίγραφο του Ε1 της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης. (Στην περίπτωση υποβολής της φορολογικής δήλωσης ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικά, ο αιτών οφείλει να προσκομίσει τα αποδεικτικά στοιχεία της αποστολής).

-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα δηλώνονται τα εξής:

α. Η συγκεκριμένη δράση ή δράσεις δεν ενισχύονται άμεσα ή έμμεσα από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα.

β. Θα διατηρήσω τις αγοραζόμενες κυψέλες για πέντε έτη και

γ. Τα στοιχεία στο έντυπο Ε1 που προσκομίζω είναι αληθή.

 

Οι δικαιούχοι της δράσης «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον:

-Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ μελισσοκομικού/αγροτικού αυτοκινήτου.

-Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του ΟΓΑ, από όπου θα προκύπτουν τα στοιχεία του δικαιούχου, καθώς και της σελίδας θεώρησης από όπου θα προκύπτει ότι το βιβλιάριο αυτό είναι σε ισχύ.

Το Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ με σκοπό την πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση των μελισσοκόμων για σημαντικά θέματα που αφορούν τον κλάδο της μελισσοκομίας θα διοργανώσει συναντήσεις σε Μελισσοκομικούς Συνεταιρισμούς, Συλλόγους ή σε κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ζώνης ευθύνης του.

Σχολιάστε το άρθρο