Ενισχύσεις για αντικατάσταση κυψελών και νομαδική μελισσοκομία

Επιχορήγηση ύψους 3.843.000 € θα δοθεί για την υλοποίηση των δράσεων «Αντικατάσταση κυψελών» και «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2012. Εξ αυτών 1.240.000 € θα δοθούν για την πρώτη και 2.603.500 € για την δεύτερη δράση. Τα παραπάνω προβλέπονται από την με αριθμό 1449/52532 υπουργική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1577/Β/8 – 5 – 2012, με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής, των δικαιούχων και του ύψους επιχορήγησης των δράσεων 3.1 «Αντικατάσταση κυψελών» και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας».

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την περιγραφή των δράσεων, με την δράση «Αντικατάσταση κυψελών» ενισχύεται η προμήθεια κυψελών αντικατάστασης, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, και με την δράση «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» ενισχύεται η δαπάνη μετακίνησης των μελισσοσμηνών από τον συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον, εφόσον πάλι πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

Οι δικαιούχοι

Όσον αφορά την «Αντικατάσταση κυψελών» δικαιούχοι της δράσης είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης, εφόσον αυτά πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

– είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένου) και

– δηλώνουν τα μελισσοσμήνη τους στο έντυπο Ε1 ή/ και Ε3 της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

Για την «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» δικαιούχοι της δράσης είναι:

α) οι «επαγγελματίες αγρότες», όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1α του Ν. 3874/2010 και

β) οι συνταξιούχοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) εφόσον αυτοί πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

– είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) παραγωγικών μελισσοσμηνών,

– είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένου) και

– δηλώνουν τα μελισσοσμήνη τους στο έντυπο Ε1 ή/και Ε3 της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

Επιλέξιμες Δαπάνες

Για τις ανάγκες εφαρμογής της«Αντικατάστασης κυψελών», ως επιλέξιμη δαπάνη ορίζεται η προμήθεια κυψελών αντικατάστασης αποτελούμενων σωρευτικά από:

– εμβρυοθάλαμο τύπου standard (10 ή 8 πλαισίων), από ξύλο ή κόντρα πλακέ, με κινητή ή σταθερή βάση,

– καπάκι τύπου standard ή Αυστραλίας,

– τα αντίστοιχα πλαίσια,

– συνδετήρες για το καπάκι και

– συνδετήρες για την κινητή βάση

Δεν είναι επιλέξιμη η προμήθεια μεμονωμένων εξαρτημάτων κυψελών, παρά μόνο οι πλήρεις κυψέλες. Επιπλέον, δεν είναι επιλέξιμες κυψέλες για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τα αντίστοιχα τιμολόγια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8.1 της απόφασης.

Το ύψος της επιλέξιμης δαπάνης ανέρχεται μέχρι του ποσού των εικοσιπέντε ευρώ ανά κυψέλη κι ενισχύεται το 80% αυτής, ήτοι μέχρι το ποσό των είκοσι Ευρώ ανά κυψέλη.

Επιπλέον, το ύψος της επιλέξιμης δαπάνης δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων σαράντα χιλιάδων Ευρώ (1.240.000€), που έχει προβλεφθεί στην παράγραφο 3α για την υλοποίηση της δράσης.

Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

Για τις ανάγκες εφαρμογής της «Οικονομικής στήριξης της νομαδικής μελισσοκομίας», ως επιλέξιμη δαπάνη ορίζεται η δαπάνη πραγματοποίησης τουλάχιστον μίας μετακίνησης πενήντα μελισσοσμηνών από τον συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης με τη χρήση:

α) ιδιόκτητων (ΦΙΧ) μελισσοκομικών ή αγροτικών αυτοκινήτων,

β) φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης (ΦΔΧ),

γ) οχηματαγωγών πλοίων κατά το χρονικό διάστημα από 01/09/2011 έως 31/07/2012 και υπό την προϋπόθεση ότι τα μελισσοσμήνη αυτά μετακινούνται σε απόσταση:

– τουλάχιστον είκοσι (20) χιλιομέτρων για την περίπτωση της νησιωτικής Ελλάδας, εκτός των νησιών της Κρήτης και της Εύβοιας

– τουλάχιστον πενήντα (50) χιλιομέτρων για την περίπτωση της ηπειρωτικής Ελλάδας και των νησιών της Κρήτης και της Εύβοιας

Ειδικά για την περίπτωση των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Καν(ΕΚ)1405/2006 του Συμβουλίου, επιλέξιμες είναι μόνο οι μετακινήσεις που πραγματοποιούνται, είτε εντός του ίδιου νησιού είτε σε άλλο μικρό νησί του Αιγαίου Πελάγους.

Το ύψος της επιλέξιμης δαπάνης δεν μπορεί να ξεπερνά συνολικά το ποσό δύο εκατομμυρίων εξακοσίων τριών χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (2.603.500€).

Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

Πηγή: ΠΑΣΕΓΕΣ

Σχολιάστε το άρθρο