Καλούνται οι μελισσοκόμοι να απομακρύνουν τις κυψέλες τους λόγω ψεκασμών στο Άργος

Νέα δεδομένα έχουν προκύψει στον Αργολικό κάμπο, αφού εντοπίστηκαν νέες εστίες με κτήματα να έχουν μολυνθεί από το ιό της τριστέτσας των εσπεριδοειδών. Συγκεκριμένα βρέθηκαν μολυσμένα κτήματα σε μια περιοχή στο Ανυφί, διαφορετική από αυτή όπου ήδη το πρόβλημα είναι μεγάλο, καθώς επίσης και μια καινούργια εστία στην Τοπική Κοινότητα του Χώνικα. Έτσι, με αυτά τα στοιχεία, αλλάζουν προς το χειρότερο τα δεδομένα στον κάμπο. Ακόμη, λαμβάνοντας υπόψη τον ήπιο σχετικά χειμώνα που περάσαμε, θεωρούμε ότι κατά τη φετινή Άνοιξη θα έχουμε έξαρση του πληθυσμού των αφίδων. Για το λόγο αυτό πρέπει να δρομολογηθούν τα παρακάτω:

Σύμφωνα με όσα εφαρμόζονταν μέχρι σήμερα, από την έναρξη της ανθοφορίας και συγκεκριμένα από τη στιγμή που το ποσοστό της ανθοφορίας (ανοιχτών λουλουδιών) θα φθάσει το 5-10% και μέχρι της ολοκλήρωσής της, απαγορεύονταν οι ψεκασμοί στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών με γεωργικά φάρμακα που έχουν στην ετικέτα τους σήμανση επικινδυνότητας για τις μέλισσες.

Όμως, με τη νέα κατάσταση και όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σε ορισμένες περιοχές που έχει εντοπιστεί η Τριστέτσα και έχουν γίνει εκριζώσεις κτημάτων ή τμήματα κτημάτων θα πρέπει να ακολουθηθεί διαφορετική πρακτική. Συγκεκριμένα στο Αργολικό, στην Αγία Τριάδα, στο Ανυφί, στο Παναρήτι, στο Μάνεσι, στα Δενδρά, στην Πουλακίδα, στο Χώνικα, οι καλλιεργητές πρέπει έγκαιρα να εξετάζουν με μεγάλη προσοχή τα κτήματά τους και να αρχίζουν να ψεκάζουν άμεσα με την πρώτη εμφάνιση των πληθυσμών των αφίδων (μελίγκρες) τα πρώτα δένδρα, προκειμένου να αποτραπεί η παραπέρα μετάδοση του ιού από αυτές και να μη περιμένουν να ψεκάσουν ολόκληρα τα κτήματά τους..

Ακόμη, στις παραπάνω περιοχές οι οποίες βρίσκονται στην καρδιά του Αργολικού κάμπου, δεν θα πρέπει να τοποθετηθούν κυψέλες με μέλισσες και συγκεκριμένα σε μια απόσταση που φθάνει περίπου μέχρι τα 5 χλμ, από το κέντρο των παραπάνω Κοινοτήτων. Τα όρια των περιοχών αυτών φαίνονται στο παρακάτω χάρτη της Εικ. 1.

Στις εξαιρετικές λοιπόν αυτές περιπτώσεις και προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού της Τριστέτσας των εσπεριδοειδών από τις αφίδες (μελίγκρες), οι παραγωγοί μπορούν να ψεκάζουν με τα κατάλληλα σκευάσματα και κατά την ανθοφορία στις περιοχές αυτές, με τις παρακάτω όμως προϋποθέσεις σύμφωνα και με την με αριθ. πρωτ. 165457/6557/29-07-1981 Υπουργική Απόφαση :

α) τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν δεν πρέπει να αναγράφουν στην ετικέτα τους ότι είναι επικίνδυνα ή πολύ τοξικά για τις μέλισσες

β) έχουν έγκριση για τη συγκεκριμένη χρήση (ψεκασμός αφίδων)

γ) έχουν έγκριση για την καλλιέργεια των εσπεριδοειδών

δ) τηρούνται σχολαστικά οι οδηγίες χρήσης-περιορισμών-απαγορεύσεων

και προφυλάξεων που αναγράφονται στην ετικέτα των σκευασμάτων.

Στους μελισσοκόμους υπενθυμίζουμε την υποχρέωσή τους σύμφωνα με την παρ. 3 της Υπουργικής Απόφασης που προαναφέραμε, να απομακρύνουν τις κυψέλες τους, αν ήδη τις έχουν τοποθετήσει στις παραπάνω περιοχές.

Σε περίπτωση που δεν τις απομακρύνουν φέρουν και την ευθύνη για πιθανές ζημιές που θα υποστούν. Επιπλέον στα πλαίσια της καλής συνεργασίας των μελισσοκόμων με τους παραγωγούς η τοποθέτηση των μελισσοσμηνών σε αγροκτήματα θα πρέπει να γίνεται μετά από συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη του κτήματος. Ακόμη για διευκόλυνση της επικοινωνίας, οι κυψέλες πρέπει να φέρουν τον κωδικό αριθμό που τους έχει χορηγηθεί καθώς επίσης και το τηλέφωνο του μελισσοκόμου.

Θεωρούμε λοιπόν αναγκαία τη λήψη των μέτρων αυτών χωρίς να παραγνωρίζουμε το γεγονός της συμβολής των μελισσών στην επικονίαση των ανθέων και στην αύξηση της καρπόδεσης με συνέπεια την καλή παραγωγή των δένδρων. Πρέπει λοιπόν οι δύο κλάδοι, της μελισσοκομίας και της εσπεριδοκαλλιέργειας, να συνεργασθούν ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα που αφορά τόσο την προστασία των δένδρων όσο και των μελισσών.

Συμπληρωματικά ισχύουν όλα όσα έχουν αναφερθεί σε προηγούμενο Δελτίο Τύπου και αφορούν την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων καθώς και την επιβολή χρηματικών ποινών στους παραβάτες σύμφωνα με τα άρθρα 45 & 46 του νόμου 4036/2012.

Συγκεκριμένα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα αφού στους παραβάτες, μπορούν να επιβληθούν σημαντικά πρόστιμα, ενώ σε όποιον αρνείται ή παρακωλύει τη διενέργεια ελέγχων από εξουσιοδοτημένα ελεγκτικά όργανα ή αρνείται την παροχή πληροφοριών ή παρέχει ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους. Επιπλέον, στους επαγγελματίες χρήστες (παραγωγούς, ψεκαστές) φυτοπροστατευτικών προϊόντων υπενθυμίζουμε την υποχρέωση τους για την καταγραφή των φυτοφαρμάκων που χρησιμοποίησαν, σε ημερολόγια ημερήσια ή εβδομαδιαία που θα αναφέρουν : α) το όνομα του φυτοφαρμάκου, β) την ημερομηνία εφαρμογής, γ) τη δόση εφαρμογής, δ) την περιοχή, ε) την καλλιέργεια όπου το φυτοπροστατευτικό προϊόν χρησιμοποιήθηκε. Το ημερολόγιο αυτό καταγραφής καθώς και η αναλυτική καρτέλα με τις συνολικές αγορές γεωργικών εφοδίων από το κατάστημα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων που συνεργάζονται οι παραγωγοί, θα πρέπει να είναι διαθέσιμα εφόσον ζητηθούν από την Υπηρεσία μας.

Σε περίπτωση μη καταγραφής από τον επαγγελματία χρήστη, σε αρχεία των χρησιμοποιούμενων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 13 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) και συγκεκριμένα πρόστιμο από χίλια (1.000) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Επιπρόσθετα σε όποιον διαθέτει γεωργικά φάρμακα στον επαγγελματία χρήστη χωρίς την καταγραφή της συναλλαγής στο προβλεπόμενο ειδικό έντυπο, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1000) έως πέντε χιλιάδες (5000) ευρώ.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι, η καλύτερη χρονική στιγμή εκτέλεσης των ψεκασμών είναι μετά τη δύση του ήλιου, αφού τότε οι μέλισσες δεν πετούν, ενώ τονίζουμε για μια ακόμη φορά ότι τα καλύτερα αποτελέσματα θα υπάρξουν όταν η επέμβαση γίνει άμεσα στα πρώτα δένδρα που θα εντοπισθούν ότι έχουν προσβληθεί από αφίδες και όχι σε ολόκληρο το κτήμα.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας

Γεώργιος Χαρμπής

 

Σχολιάστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.