Κοινοτική χρηματοδότηση σε μελέτες για απώλειες μελισσιών

Με εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου, καθορίστηκε η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης σε ορισμένα κράτη μέλη με σκοπό την υποστήριξη των εθελοντικών μελετών επιτήρησης που αφορούν τις απώλειες στις αποικίες μελισσών. Συνολικά θα διατεθούν 3.307.803 ευρώ εκ των οποίων τα 109.931 ευρώ αντιστοιχούν στην παρακολούθηση των μελισσιών της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:

Άρθρο 1

1. Η Ένωση χορηγεί χρηματοδοτική συνδρομή στο Βέλγιο, τη Δανία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο για τα προγράμματά τους που αφορούν μελέτες επιτήρησης σχετικά με τις απώλειες στις αποικίες μελισσών.

2. Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης

α) ανέρχεται σε ποσοστό 70 % των επιλέξιμων δαπανών που θα πραγματοποιήσει κάθε κράτος μέλος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 για τα προγράμματα μελετών επιτήρησης σχετικά με τις απώλειες στις αποικίες μελισσών και οι οποίες καθορίζονται στο παράρτημα Ι για την περίοδο από 1ης Απριλίου 2012 έως 30 Ιουνίου 2013·

β) δεν υπερβαίνει τα ακόλουθα ποσά:

1) 62 876 ευρώ για το Βέλγιο,

2) 192 688 ευρώ για τη Δανία,

3) 294 230 ευρώ για τη Γερμανία,

4) 66 637 ευρώ για την Εσθονία,

5) 109 931 ευρώ για την Ελλάδα,

6) 205 050 ευρώ για την Ισπανία,

7) 529 615 ευρώ για τη Γαλλία,

8) 521 590 ευρώ για την Ιταλία,

9) 147 375 ευρώ για τη Λετονία,

10) 92 123 ευρώ για τη Λιθουανία,

11) 98 893 ευρώ για την Ουγγαρία,

12) 254 108 ευρώ για την Πολωνία,

13) 28 020 ευρώ για την Πορτογαλία,

14) 183 337 ευρώ για τη Σλοβακία,

15) 213 986 ευρώ για τη Φινλανδία,

16) 39 862 ευρώ για τη Σουηδία,

17) 267 482 ευρώ για το Ηνωμένο Βασίλειο.

γ) δεν υπερβαίνει τα 595 ευρώ ανά επίσκεψη μελισσώνα.

Άρθρο 2

1. Το ανώτατο συνολικό ποσό συνδρομής που εγκρίνεται με την παρούσα απόφαση για το κόστος των προγραμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 ορίζεται σε 3 307 803 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Οι δαπάνες που αφορούν αποκλειστικά το προσωπικό που ασχολείται με την εκτέλεση των εργαστηριακών δοκιμών, της δειγματοληψίας,

της παρακολούθησης, τα αναλώσιμα και τα γενικά έξοδα των μελετών επιτήρησης είναι επιλέξιμες σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

3. Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης καταβάλλεται έπειτα από την υποβολή των εκθέσεων και των δικαιολογητικών εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3.

Άρθρο 3

1. Τα προγράμματα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το τεχνικό έγγραφο «Βάση του σχεδίου επιτήρησης σχετικά με τις απώλειες των αποικιών μελισσών» (διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/bee_health_en.htm) και σύμφωνα με τα προγράμματα για μελέτες επιτήρησης σχετικά με τις απώλειες στις αποικίες μελισσών που έχουν υποβάλει τα κράτη μέλη.

2. Το Βέλγιο, η Δανία, η Γερμανία, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία, η Φινλανδία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο υποβάλλουν στην Επιτροπή:

— το αργότερο έως την 1η Μαρτίου 2013 ενδιάμεση τεχνική έκθεση σχετικά με την πρώτη επίσκεψη που προβλέπεται στο πρόγραμμα για τη μελέτη επιτήρησης, και

— το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου 2013 τελική τεχνική έκθεση σχετικά με τη δεύτερη και την τρίτη επίσκεψη που προβλέπεται στο πρόγραμμα για τη μελέτη επιτήρησης·

— η τεχνική έκθεση πρέπει να συμμορφώνεται με το υπόδειγμα που θα ορίσει η Επιτροπή σε συνεργασία με το εργαστήριο αναφοράς της ΕΕ για την υγεία των μελισσών.

3. Το Βέλγιο, η Δανία, η Γερμανία, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία, η Φινλανδία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο υποβάλλουν στην Επιτροπή:

— το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013 μία έντυπη και μία ηλεκτρονική έκδοση της οικονομικής τους έκθεσης σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ. Τα δικαιολογητικά έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην αίτηση για επιστροφή δαπανών, αποστέλλονται στην Επιτροπή, εφόσον ζητηθούν.

4. Τα αποτελέσματα των μελετών τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής και του εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ για την υγεία των μελισσών.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο του Βέλγιο, το Βασίλειο της Δανίας, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, τη Δημοκρατία της Εσθονίας, την Ελληνική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Ισπανίας, τη Γαλλική Δημοκρατία, την Ιταλική Δημοκρατία, τη Δημοκρατία της Λετονίας, τη Δημοκρατία της Λιθουανίας, την Ουγγαρία, τη Δημοκρατία της Πολωνίας, την Πορτογαλική Δημοκρατία, τη Σλοβακική Δημοκρατία, τη Δημοκρατία της Φινλανδίας, το Βασίλειο της Σουηδίας και το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.

 

 

Σχολιάστε το άρθρο

Advertisements

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.