Νέο πρόγραμμα μελισσοκομίας για την τριετία 2014-2016

Το νέο πρόγραμμα για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2014-2016, προβλέπει κοινή απόφαση των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών που αναρτήθηκε στην Διαύγεια με ΑΔΑ ΒΙΗΤΒ-ΚΣΘ.

Με την απόφαση θεσπίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα όσον αφορά στην υλοποίηση των μέτρων και επιμέρους δράσεων του μελισσοκομικού προγράμματος της χώρας «για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας» για την τριετία 2014 – 2016.

Περίοδος εφαρμογής

Η συνολική περίοδος εφαρμογής του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας, για την τριετία 2014 – 2016, διαρκεί από 01/09/2013 έως 31/08/2016. Για κάθε έτος εφαρμογής του προγράμματος, η περίοδος εφαρμογής και υλοποίησης των επιμέρους μέτρων και δράσεων αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.

Περιγραφή των μέτρων και δράσεων του προγράμματος

1. Για την τριετία 2014 – 2016 θα υλοποιηθούν τα παρακάτω μέτρα και επιμέρους δράσεις:

Μέτρο I: Τεχνική βοήθεια προς τους μελισσοκόμους και τις ομάδες μελισσοκόμων.

Το μέτρο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

Δράση 1.1 : Δίκτυο Κέντρων Μελισσοκομίας. Τα Κέντρα Μελισσοκομίας καλύπτουν χωροταξικά όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας, φιλοξενούνται από Μελισσοκομικές – Αγροτικές Οργανώσεις ή άλλους φορείς ή νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και αποτελούν τον σύνδεσμο μεταξύ του Υπουργείου και των φορέων που εμπλέκονται στην εφαρμογή του προγράμματος. Στελεχώνονται από επιστήμονες ειδικευμένους στη μελισσοκομία και συνεργάζονται τόσο με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για την επίτευξη του συντονισμού και την παρακολούθηση του προγράμματος, όσο και με τις Περιφέρειες (Περιφερειακές Ενότητες), τα Πανεπιστήμια, τους συλλογικούς Φορείς των μελισσοκόμων και μεμονωμένους μελισσοκόμους, για παροχή συμβουλών και πρακτικής βοήθειας, όπου χρειάζεται. Στη Δράση αυτή περιλαμβάνονται κυρίως δαπάνες λειτουργίας των Κέντρων Μελισσοκομίας (Κ.Μ.), για την παροχή τεχνικής και επιστημονικής βοήθειας στους μελισσοκόμους.

Δράση 1.2 : Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας – Melinet. Η δράση αφορά στην επιχορήγηση για τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Δικτύου Μελισσοκομίας – “Melinet”, καθώς και την εισαγωγή στοιχείων (άρθρα, μελέτες, ερευνητικά προγράμματα κλπ.) στον διαδικτυακό τόπο http://www.melinet.gr

Η εισαγωγή των εν λόγω στοιχείων γίνεται ύστερα από έγκριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα, Πανεπιστήμια και μελισσοκομικούς φορείς και αφορά στοιχεία που ενδιαφέρουν τους μελισσοκόμους, τους υποψήφιους για ένταξη στη μελισσοκομία και τους καταναλωτές. Παράλληλα, μέσω του server γίνεται η εισαγωγή σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η επεξεργασία και η διαβίβαση των στοιχείων των επιμέρους δράσεων του προγράμματος.

Δράση 1.3 : Εκπαιδεύσεις – Έντυπα. Η δράση περιλαμβάνει κυρίως δαπάνες εκπαίδευσης των Ελλήνων μελισσοκόμων πάνω σε σαφώς οριζόμενα πρακτικά τεχνικά θέματα που έχει ανάγκη ο τομέας της μελισσοκομίας καθώς και δαπάνες έκδοσης ενημερωτικού έντυπου υλικού.

Δράση 1.4 : Στήριξη της προώθησης του μελιού και των λοιπών προϊόντων της κυψέλης. Η δράση περιλαμβάνει κυρίως κάλυψη των δαπανών για την πραγματοποίηση ή συμμετοχή σε ημερίδες και εκθέσεις ή την υλοποίηση δραστηριοτήτων (πχ μελέτες αγοράς κλπ.) με σκοπό την ανάδειξη και την προώθηση του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης. Επίσης μπορεί να περιλαμβάνει κάλυψη δαπανών για σύνταξη και υποβολή φακέλου για την αναγνώριση μελισσοκομικών προϊόντων ως ΠΟΠ – ΠΓΕ κλπ.

Μέτρο III: Εξορθολογισμός της νομαδικής μελισσοκομίας.

Το μέτρο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

Δράση 3.1 : Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων. Η δράση αφορά στην επιχορήγηση της αντικατάστασης των παλιών και φθαρμένων κυψελών με νέες και της αντικατάστασης εξαρτημάτων και μερών των κυψελών και αγορά άλλων μέσων, προς διευκόλυνση των μετακινήσεων, ώστε να γίνεται ορθολογική εκμετάλλευση της ανθοφορίας και της μελιττοφορίας, με σκοπό την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της παραγωγής αμιγών (μονοανθικών) τύπων μελιού.

Δράση 3.2: Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας. Η δράση αφορά στην επιχορήγηση των μελισσοκόμων για την κάλυψη μέρους των δαπανών μετακίνησης των μελισσοσμηνών τους, με σκοπό την εκμετάλλευση μελιτοεκκρίσεων, δεδομένου ότι στη χώρα μας η μελισσοκομία ασκείται κυρίως νομαδικά.

Μέτρο IV: Μέτρα στήριξης των εργαστηρίων ανάλυσης των φυσικοχημικών ιδιοτήτων μελιού.

Το μέτρο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

Δράση 4.1 : Αναλύσεις μελιού. Η δράση περιλαμβάνει δαπάνες για την πραγματοποίηση αναλύσεων δειγμάτων ελληνικού μελιού, σε διαπιστευμένα εργαστήρια, με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας του καταναλωτικού κοινού, την προστασία του από εξαπάτηση και νοθεία και τη διαφύλαξη της ποιότητάς του.

Δράση 4.2 : Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού. Η δράση περιλαμβάνει δαπάνες για την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ανάλυσης μελιού, με σκοπό τον έλεγχο της ποιότητας του εγχωρίως παραγόμενου μελιού (φυσικοχημικών και λοιπών χαρακτηριστικών του μελιού, ύπαρξης καταλοίπων σε αυτό, κλπ), προκειμένου να εξασφαλιστεί ο καλύτερος έλεγχος του προϊόντος και η προστασία του καταναλωτικού κοινού.

Μέτρο VI: Εφαρμοσμένη έρευνα.

Το μέτρο περιλαμβάνει την εξής δράση: Δράση 6.1 : Εφαρμοσμένη έρευνα. Η δράση αφορά στην ενίσχυση ειδικευμένων φορέων (Ερευνητικά Ιδρύματα και Πανεπιστήμια) για την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και της εμπορίας του μελιού και των λοιπών προϊόντων της κυψέλης, την καταπολέμηση ασθενειών και εχθρών των μελισσών και την γενικότερη βελτίωση της μελισσοκομικής πρακτικής.

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για κάθε επιμέρους δράση του προγράμματος ορίζεται το ακριβές περιεχόμενο της.

Χρηματοδότηση του προγράμματος

Το ύψος της χρηματοδότησης για το συνολικό χρονικό διάστημα που καλύπτεται από την παρούσα ανέρχεται στο ποσό των δεκαεπτά εκατομμυρίων Ευρώ.

Το 50% της παραπάνω δαπάνης και μέχρι του ποσού των οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (8.500.0006) βαρύνει τον ΚΑ 4324 του ΕΛΕΓΕΠ, ενώ το υπόλοιπο 50% της δαπάνης και μέχρι του ποσού των οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (8.500.0006) βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 5423 Φ29/110 (ΚΔ 09.01.02903).

Πέραν των παραπάνω προβλέπεται για την τριετία 2014-2016 ποσό εκατό πενήντα χιλιάδων Ευρώ (150.0006), δηλαδή πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.0006) ανά έτος, για την κάλυψη των εξόδων κίνησης (οδοιπορικών) του προσωπικού των αρμόδιων υπηρεσιών των Περιφερειών της χώρας (Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής), προκειμένου να καταστεί εφικτή η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και ο έλεγχος της υλοποίησης των δράσεων που προβλέπονται στην παρούσα. Το εν λόγω ποσό θα καλυφθεί με ισόποση μεταφορά πίστωσης από τον ΚΑΕ 5423-Ε.Φ.29/110 (ΚΔ09.01.02903) του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στον κωδικό ΚΑ 2299 των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (Ε.Φ. 99106-073, 99235-073, 99410-073, 99324-073, 99507-073, 99621-073, 99723-073).

Η έγκριση των πιστώσεων για κάθε έτος εφαρμογής της παρούσας πραγματοποιείται με Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την κάλυψη της Εθνικής συμμετοχής για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων είναι δυνατόν να προσαρμοστούν – τροποποιηθούν τα χρηματικά όρια κάθε μέτρου ή καθεμιάς από τις επιμέρους δράσεις του προγράμματος κατά τη διάρκεια εκάστου οικονομικού έτους και να γίνει μεταφορά ποσών από μέτρο σε μέτρο ή από δράση σε δράση, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει υπέρβαση του συνολικού ανώτατου ορίου των ετήσιων προβλέψεων δαπανών και η Κοινοτική συμμετοχή δεν υπερβαίνει το 50% των δαπανών που αναλαμβάνονται.

Αρμόδιες αρχές

Στη Γενική Δ/νση Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανατίθεται ο συντονισμός, η εποπτεία και η ενημέρωση όλων των αρμόδιων αρχών για την ορθή εφαρμογή του προγράμματος, της παρούσας και των εκδιδόμενων κατ’ εξουσιοδότησή της Υπουργικών αποφάσεων.

Αρμόδια αρχή για την αξιολόγηση των δράσεων της παρούσας ορίζεται η Δ/νση Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ, η οποία, μετά την ολοκλήρωση κάθε δράσης, προβαίνει, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες και επιτροπές, στη συγκέντρωση και επεξεργασία όλων των διαθέσιμων στοιχείων και συντάσσει συνολική έκθεση αξιολόγησης για τη δράση. Η εν λόγω έκθεση αποστέλλεται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και αναρτάται στον ιστότοπο www.melinet.gr για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου. Η έκθεση αξιολόγησης λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό και υλοποίηση της δράσης κατά το επόμενο έτος.

Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησης του προγράμματος ορίζονται η Γενική Δ/νση Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σε συνεργασία με τη Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής και τη Δ/νση Πληροφορικής του ίδιου Υπουργείου, με τα Κέντρα Μελισσοκομίας, τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.

Όλες οι πραγματοποιούμενες δαπάνες των επί μέρους δράσεων του προγράμματος, αναγνωρίζονται και εκκαθαρίζονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατόπιν υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών και των απαιτούμενων εκθέσεων ελέγχου από τις επιτροπές ελέγχου των αρμόδιων Υπηρεσιών των Περιφερειών σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.

Με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 3 ορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εποπτεία, την αξιολόγηση, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησης κάθε επιμέρους δράσης του προγράμματος.

Δικαιούχοι και διαδικασία υλοποίησης των δράσεων

1. Δικαιούχοι των δράσεων του μελισσοκομικού προγράμματος μπορεί να είναι:

α) Νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

β) Συνεταιριστικές Οργανώσεις, (Κοινοπραξίες Μελισσοκομικών Συνεταιρισμών, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, Μελισσοκομικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, συμπεριλαμβανομένης της ΠΑΣΕΓΕΣ),

γ) Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα,

δ) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία δραστηριοποιούνται στον τομέα της μελισσοκομίας (μελισσοκόμοι, ιδιώτες τυποποιητές-συσκευαστές μελιού).

Οι εν δυνάμει δικαιούχοι κάθε δράσης ενημερώνονται, αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις δράσεις του προγράμματος, μέσω των αρμόδιων αρχών της παρ. 3 του άρθρου 5, με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής, με τοιχοκόλληση, με δημοσίευση στον τύπο, με ανάρτηση στις ιστοσελίδες www.minagric.gr και www.melinet.gr κλπ.

Οι ενδιαφερόμενοι προς ένταξη στις δράσεις του προγράμματος υποβάλλουν, κατά περίπτωση, αίτηση ή λεπτομερές σχέδιο δράσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της παρ. 7. Ανάλογα με τη δράση οι αιτήσεις ή τα σχέδια δράσης υποβάλλονται στα Κέντρα Μελισσοκομίας ή στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας ή στη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Στις περιπτώσεις που απαιτείται (π.χ. δράσεις 3.1 και 3.2 όπου κατατίθεται μεγάλος αριθμός αιτήσεων) τα στοιχεία των αιτήσεων καταχωρίζονται από τον φορέα παραλαβής των αιτήσεων σε ειδική μηχανογραφική εφαρμογή που έχει δημιουργηθεί με συνεργασία της Δ/νσης Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί διασταύρωση των στοιχείων των αιτούντων.

Για όλες τις δράσεις πραγματοποιείται, από τον αρμόδιο φορέα, έλεγχος της πληρότητας των κριτηρίων συμμετοχής στη δράση για όλους τους αιτούντες.

Με την ολοκλήρωση των ελέγχων της παρ. 4 η Δ/νση Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ εισηγείται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων την έκδοση απόφασης ορισμού του δικαιούχου ή των δικαιούχων ή/και κατανομής του ποσού για την υλοποίηση κάθε δράσης. Με την απόφαση αυτή μπορεί ταυτόχρονα να εγκρίνεται το υποβληθέν σχέδιο δράσης ή/και το είδος και το ύψος των δαπανών ανά δικαιούχο. Στην συνέχεια μπορεί, κατά περίπτωση, να υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του δικαιούχου για την υλοποίηση της δράσης.

Με την ολοκλήρωση υλοποίησης των δράσεων στις 31 Αυγούστου κάθε έτους συντάσσεται φάκελος πληρωμής ανά δικαιούχο, ο οποίος αποστέλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε μέσω των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας είτε από τον ίδιο το δικαιούχο φορέα, όπως προβλέπεται για κάθε επιμέρους δράση του προγράμματος. Η αποστολή των φακέλων πληρωμής στον ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώνεται στις 15 Σεπτεμβρίου του έτους που αφορά την ενίσχυση και η εκκαθάριση και καταβολή της δαπάνης στους δικαιούχους ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου του ιδίου έτους.

Με την απόφαση ορίζονται οι δικαιούχοι, το περιεχόμενο της αίτησης ή του σχεδίου δράσης που πρέπει να υποβάλλουν, η διαδικασία υποβολής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τα συνοδεύουν, ο τρόπος και οι αρμόδιες αρχές επεξεργασίας, ελέγχου και αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής των δικαιούχων, ο τρόπος, τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά ένταξης των δικαιούχων, οι όροι και η διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενστάσεων κατά της διαδικασίας επιλογής των δικαιούχων, οι επιλέξιμες για κάθε δράση δαπάνες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, το περιεχόμενο των συμβάσεων, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής των δικαιούχων και κάθε σχετικό θέμα για κάθε επιμέρους δράση του προγράμματος.

Έλεγχοι

Για την εξασφάλιση της ορθής εκτέλεσης των δράσεων του προγράμματος, πραγματοποιούνται έλεγχοι από τις καθ’ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας τόσο κατά το στάδιο αξιολόγησης των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6, όσο και κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων. Οι έλεγχοι διακρίνονται σε διοικητικούς και επιτόπιους.

α) Οι διοικητικοί έλεγχοι διενεργούνται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6, πριν από κάθε πληρωμή και με την ολοκλήρωση των δράσεων από τους δικαιούχους.

Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, υπαλλήλους των αρμόδιων κατά περίπτωση αρχών. Οι ελεγκτές, σε κάθε επιτόπια μετάβαση ελέγχου, αξιολογούν την εκτέλεση της δράσης ελέγχοντας τα παραστατικά των δικαιούχων, διενεργούν διασταύρωση των πραγματοποιημένων ενεργειών και δαπανών με τα αιτήματα επιχορήγησης, βεβαιώνουν την επιλεξιμότητα των δαπανών, ελέγχουν την τήρηση του χρονοδιαγράμματος καθώς και ο,τιδήποτε άλλο ορίζεται στην απόφαση της παρ. 5. Για τις δράσεις για τις οποίες κατατίθεται μεγάλος αριθμός αιτήσεων (π.χ. δράσεις 3.1 και 3.2), εξάγεται, από τη Δ/νση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, τυχαίο δείγμα ελέγχου, το οποίο διαβιβάζεται μέσω της Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενοι επιτόπιοι έλεγχοι ορθής υλοποίησης της δράσης.

Οι επιτόπιοι έλεγχοι διακρίνονται σε τακτικούς, οι οποίοι διενεργούνται όπως και όποτε ορίζεται στην απόφαση της παρ. 5 και σε έκτακτους, οι οποίοι διενεργούνται σε περιπτώσεις καταγγελιών ή όταν οι αρμόδιες αρχές κρίνουν ότι συντρέχει λόγος.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, παρίσταται και ο νόμιμος εκπρόσωπος του ελεγχόμενου φορέα ή ο ελεγχόμενος δικαιούχος, ο οποίος ειδοποιείται για το σκοπό αυτό πριν τη διενέργεια του ελέγχου.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφει και ο ελεγχόμενος και στο οποίο καταγράφονται τυχόν παραλείψεις ή παρατυπίες. Το πρακτικό συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα ένα αντίγραφο παραμένει στην υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο, ένα αντίγραφο δίδεται στον ελεγχόμενο και ένα αντίγραφο τοποθετείται στο φάκελο του, ο οποίος τηρείται στις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές.

Σε περίπτωση διαφωνίας του ελεγχόμενου δικαιούχου με τις διατυπωμένες στο πρακτικό ελέγχου διαπιστώσεις αυτός έχει δικαίωμα να υποβάλει, εντός ορισμένης προθεσμίας, ένσταση, η οποία εξετάζεται από επιτροπή ενστάσεων που συστήνεται και συγκροτείται στην αρμόδια για τον έλεγχο, κατά περίπτωση, αρχή και αποτελείται από υπαλλήλους εκτός εκείνων που διενήργησαν τον έλεγχο.

Με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 3 ορίζονται οι λεπτομέρειες για το αντικείμενο των ελέγχων, για το χρόνο και τη διαδικασία διενέργειας τους, τον ορισμό των ελεγκτών καθώς και για τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης των ενστάσεων, τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία των επιτροπών ενστάσεων και κάθε σχετικό θέμα για κάθε επιμέρους δράση του προγράμματος.

Κυρώσεις

Οι εντασσόμενοι στο πρόγραμμα δικαιούχοι έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας και των εκδιδόμενων κατ’ εξουσιοδότησή της Υπουργικών αποφάσεων για την εκτέλεση μίας ή περισσοτέρων δράσεων που θα αναλάβουν. Επίσης, έχουν την υποχρέωση να αποδέχονται οποιονδήποτε έλεγχο και υποδείξεις από τα αρμόδια Εθνικά και Ενωσιακά όργανα.

Αν σε οποιοδήποτε στάδιο ελέγχου ή εφαρμογής των ενεργειών και δράσεων του προγράμματος διαπιστωθεί ότι η δράση που υλοποιεί συγκεκριμένος δικαιούχος έχει ενταχθεί ή υπάρχει αίτηση για ένταξή της για επιχορήγηση ταυτόχρονα σε άλλο πρόγραμμα, ενημερώνεται εγγράφως η Δ/νση Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ, η οποία με τη σειρά της ενημερώνει τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τη μη καταβολή της αιτηθείσας ενίσχυσης για την τρέχουσα ετήσια περίοδο εφαρμογής και ο δικαιούχος αποκλείεται της συμμετοχής του για επιχορήγηση στην ίδια δράση για τις επόμενες πέντε (5) ετήσιες περιόδους εφαρμογής.

3. Σε περίπτωση που από τους ελέγχους του άρθρου 7 διαπιστωθεί η ύπαρξη παρατυπιών επιβάλλονται στους δικαιούχους των δράσεων του προγράμματος οι εξής κυρώσεις:

α) Αν τα ελεγχόμενα παραστατικά – δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή έχουν εκδοθεί πλημμελώς, η ενίσχυση μειώνεται κατά το μέρος που αφορά τα εν λόγω παραστατικά – δικαιολογητικά.

β) Αν ο δικαιούχος αρνείται, παρεμποδίζει ή δεν διευκολύνει τον έλεγχο, καθώς και αν δεν παρέχει ή παρέχει ψευδείς ή ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες και στοιχεία, αποκλείεται από την ενίσχυση, τόσο κατά την τρέχουσα ετήσια περίοδο εφαρμογής όσο και για τις επόμενες δύο (2) ετήσιες περιόδους εφαρμογής.

γ) Αν ο δικαιούχος δεν τηρήσει τους όρους της παρούσας, των εκδιδόμενων κατ’ εξουσιοδότησή της Υπουργικών αποφάσεων ή της υπογραφείσας σύμβασης, ή δεν ολοκληρώσει επιτυχώς τη δράση που έχει αναλάβει εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, δεν καταβάλλεται η ενίσχυση για το σύνολο της περιόδου που αφορά η παράβαση ή το χρονοδιάγραμμα και ο δικαιούχος μπορεί να αποκλειστεί από τη συμμετοχή στην ίδια δράση μέχρι και για τρεις (3) ετήσιες περιόδους εφαρμογής, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης που έχει διαπράξει.

4. 0 αποκλεισμός δικαιούχου από την ενίσχυση ή/και από τη συμμετοχή σε δράση επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από εισήγηση της Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ, η οποία συλλέγει όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία από τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσίες.

5. Σε περίπτωση αποκλεισμού από την ενίσχυση, τα ήδη καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται εντόκως στο σύνολο τους ως αδικαιολογήτως καταβληθέντα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του ν.2520/1997 (ΑΊ73), όπως ισχύει κάθε φορά.

Σχολιάστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.